Adatkezelési tájékoztató

1./ Az adatkezelési tájékoztató célja

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a hírlevélre feliratkozó személyek valamint a Life&Business coachginban, Vital coachingban vagy Sport coachingban résztvevő személyek pontos tájékoztatást kapjanak arról, hogy a személyes adataikat kik és milyen módon kezelik és használják fel, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogok illetik meg őket.

2./ Adatkezelési nyilatkozat

Magyar Gergő a szolgáltatását igénybe vevő ügyfeleinek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, megőrzi azok bizalmas jellegét és megteszi mindazon technikai és szervezeti intézkedéseket, illetőleg kialakítja mindazon szervezeti eljárásokat és szabályokat, amelyek elsősorban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban Adatvédelmi törvény), valamint az erre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő érvényre juttatásához szükségesek.

3./ Az adatkezelő adatai

3.1 Név: Magyar Gergő
3.2 Székhely: 9024 Győr Szent Imre út 16.
3.3 Email-cím: lifesomecoaching@gmail.com
3.4 Weboldal: www.lifesome.hu
3.5 Adatvédelmi tisztviselője: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem köteles
3.6 Adatvédelmi és adatkezelési kérelmek: adatvédelmmel kapcsolatos kérelmek és panaszok az alábbi postacímre: 9024 Győr Szent Imre út 16. vagy a lifesomecoaching@gmail.com e-mail címre küldhetők. Az adatkezelő a kérelmeket és panaszokat a legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 30 nap alatt a levélben megjelölt címre válaszolja meg.
3.7 Adatfeldolgozás: adatfeldolgozást a lejjebb megjelölt személyek végeznek
3.8 Adattovábbítás külföldre: nem történik adattovábbítás külföldre

4./ Adatkezelési célok

4.1 A coaching szolgáltatást igénybe vevők adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából
4.2 Marketingtevékenység a lehetséges ügyfelek számára
4.3 Partnerek kapcsolattartói adatainak a kezelése
4.4 Vagyonvédelem, személyi biztonság
4.5 Belső adminisztráció könnyítése
4.6 Egészségügyi adatok és a kórelőzmény alapján eredményes szolgáltatás nyújtása
4.7 Az ügyfél adatait szigorúan bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk tovább

5./ A személyes adatok felhasználásának jogalapja

5.1 A hatályos számviteli szabályoknak megfelelő számla kiállítása: Jogalap GDPR 6. cikk (1). bekezdés c/ pont
5.2 Kapcsolattartás: Jogalap GDPR 6. cikk (1). bekezdés f/ pont
5.3 Marketing tevékenység: Jogalap GDPR 6. cikk (1). bekezdés a/ pont

6./ Az adatkezelés időtartama

6.1 Számlakiállításhoz szükséges adatok és számlák eredeti példányai: 8év
6.2 Kapcsolattartás alapjául szolgáló adatok: 1 év a kapcsolat fennállásának megszűnésétől
6.3 Egészségügyi adatok: 1 év a kapcsolat fennállásának megszűnésétől

7./ Az adatkezelés módja

7.1 A személyes adatok tárolása és kezelése informatikai eszközökkel, számítógépen történik.
7.2 Az adatkezelés számítógépes környezete: Windows operációs rendszer, WordPress honlapkészítő rendszer, Microsoft Office Excel szoftver

8./ Incidenskezelés

8.1 Az adatvédelmi incidens fogalma: adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

8.2 Az adatkezelő intézkedései incidens észlelése esetén: – az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről; – az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

8.3 Az érintettet nem kell az adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha – az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták (különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat); – az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; – a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. (Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. Pl. sajtóközlemény kiadása) Az illetékes hatóság utasíthatja az adatkezelőt, hogy tájékoztassa az érintettet az adatvédelmi incidensről (GDPR 58. cikk (2) e) pont).

9./ Az adatkezelés érintettjeinek jogai

A személyes adatkezeléssel érintetteket a jogszabályok alapján az alábbi jogok illetik meg:
a/ hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b/ kiigazítás joga (amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása);
c/ törlés joga (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d/ az adat kezelésének korlátozása;
e/ a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f/ személyes adatok harmadik személy szolgáltató számára történő átadásának engedése, vagy ennek megtiltása;
g/ bármely, az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése;
h/ tiltakozás a személyes adat használata ellen.

10./ Az érintettek jogorvoslati fórumai

10.1 Adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu.
10.2 Az adatvédelmi perek az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatók.